Lỗi của trình duyệt

Bootstrap hiện tại đang tìm cách xử lý một số lỗi nổi bật của các trình duyệt chính để có thể cung cấp "kinh nghiệm trình duyệt" một cách tốt nhất có thể. Có một số lỗi mà chúng tôi không thể xử lý được như được liệt kê bên dưới.

Chúng tôi công khai liệt kê danh sách các lỗi trình duyệt đang làm ảnh hưởng đến Bootstrap ở đây, với mong muốn tiến hành xử lý chúng. Để biết thêm thông tin chi tiết về tính tương thích với trình duyệt của Bootstrap, hãy tham khảo tài liệu tương thích trình duyệt của chúng tôi.

Trình duyệt Tóm tắt lỗi Theo dõi lỗi Issue trên Bootstrap
Firefox <30 Cho phép sử dụng line-height cho các nút dạng <input> Mozilla bug #697451 #2985
Firefox Style mặc định cho form-control hiển thị không bình thường trên Android Closed Mozilla bug #900871, Open Mozilla bug #763671 #8702
Firefox Thiết lập max-width: 100%; không hoạt động trong bảng Mozilla bug #975632 #10690
Firefox ≤27 Thiết lập position: relative; không hoạt động trong bảng Mozilla bug #63895 #12467
Chrome Hành vi kỳ quặc của các nút dạng <input> có kiểu number Chromium issue #337668 #8350, Normalize #283
Chrome Thanh điều hướng sinh ra một vài lỗi sau một vài click Chromium issue #272750, WebKit bug #119793 #9226
Chrome Thiết lập display: table; bên trong display: block; làm cho nội dung cùng cấp bị xuống dòng Chromium issue #309483 #9950
Chrome Những được kẻ sọc không mong muốn khi in <select> được style trên OS X Chromium issue #282918 #11245
Chrome phần tử dạng inline-block thu gọn khoảng trắng lại trên Windows Chromium issue #329574 #11885
Chrome Kích thước viewport được sử dụng cho các media query không đúng khi in ấn Chromium issue #273306 #12078
Chrome & Safari Thanh scrollbar OS X bị cắt bỏ trong select[multiple] được thiết lập padding Chromium issue #342208, WebKit bug #128489 #12536
Chrome Thiết lập display: table-cell; width: 100%; không hoạt động trên các <input> kiểu date Chromium issue #346051 #12548
Safari Độ chính xác về phần trăm CSS là không đủ (không có bug-tracker công khai) #9282
Safari Thành phần điều hướng căn đều sinh ra lỗi (không có bug-tracker công khai) #9774